כללי רישום

כללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל (IL)

 

חשוב: נוסח זה הינו תרגום לעברית של הנוסח הרשמי של כללי הרישום באנגלית. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנוסח העברי לנוסח האנגלי, הנוסח האנגלי הוא הנוסח הקובע.

נוסח מקורי: דצמבר 1998.
עדכון אחרון: אוגוסט 2010.

גירסה 1.4

א. הקדמה

1) איגוד האינטרנט הישראלי ("האיגוד"), ארגון ללא מטרת רווח שמטרתו קידום השימוש ברשת האינטרנט בישראל, הינו מרשם שמות המתחם המוסמך (ע"י IANA) ("המרשם") לרישום שמות תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, IL ("רמת המתחם העליונה").
2) שם מתחם הינו שם הרשום בבסיס הנתונים של המרשם, ובמערכת שמות המתחם ("DNS") הגלובאלית. הקצאת שם מתחם מעניקה למחזיק בו זכות שימוש, למשך תקופת רישומו, כחלק משירות פענוח שמות המתחם שמספק המרשם. שם המתחם אינו נתון לזכויות קניין ולפיכך, בין היתר, אין לו "בעלים".

ב. מבנה מרחב שמות המתחם וכללי כתיב

3) שמות מתחם ברמה השנייה, הקצאת שמות מתחם ברמה השלישית
3.1.בתוך רמת המתחם העליונה, יוקצו שמות מתחם ברמה השלישית ("שם מתחם נרשם", "3LD"), תחת מספר מוגבל של שמות מתחם ברמה השנייה ("SLD"), המפורטים להלן, באופן הבא: <3LD>.<SLD>.IL. למשל, בשם המתחם isoc isoc.org.il הוא שם המתחם ברמה השלישית, "org" הוא שם המתחם ברמה השנייה.
3.2. תחת שמות המתחם ברמה השניה שלהלן, יוקצו שמות מתחם ברמה השלישית לכל אדם או אישיות משפטית אחרת:
א. .co.il – הסיומת מיועדת בעיקר לגופים הפועלים למטרת רווח.
ב. .org.il – הסיומת מיועדת בעיקר לגופים הפועלים שלא למטרת רווח.
3.3. תחת שמות המתחם ברמה השניה שלהלן, יוקצו שמות מתחם ברמה השלישית או הרביעית לפי העניין (בהתאם לרמת המתחם השניה), לגופים הבאים בלבד:
א. .net.il – לספקי שירותי גישה לאינטרנט (ISP) בעלי רישיון מיוחד למתן שירותי גישה לאינטרנט, בתוקף, מאת משרד התקשורת הישראלי.
ב. .ac.il – למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה שהוכרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה "מל"ג". תחת סיומת זו, יוקצו רק שמות מתחם שאושרו ע"י המל"ג.
ג. .gov.il – לגופי ממשל של מדינת ישראל. למידע על רישום תחת סיומת זו, יש לפנות לאתר וועדת האינטרנט הממשלתית, בכתובת:
http://e.gov.il/Services/Pages/DNS.aspx.
ד. .idf.il - לגופים של צבא ההגנה לישראל. תחת סיומת זו יוקצו רק שמות מתחם שאושרו ע"י מרכז המחשבים של צה"ל (ממר"ם). על המבקשים לרשום שמות מתחם תחת סיומת זו לפנות ישירות לממר"ם.
ה. .k12.il - לגני ילדים ולבתי ספר כסיווגם ע"י משרד החינוך. ההקצאה תחת הסיומת .K12.IL נעשית ברמה הרביעית באופן הבא:
[name of institution].[town].K12.IL, כאשר name of institution הוא שם המוסד ו- town הוא היישוב בו נמצא המוסד. כל סטייה ממבנה רישום זה, כפופה לאישור מוקדם מאת משרד החינוך.
כל ההוראות בכללים אלה החלות על שמות ברמה השלישית, יחולו על שמות נרשמים ברמה הרביעית תחת סיומת זו.
ו. .muni.il - לרשויות מוניציפאליות ורשויות השלטון המקומי.
 1. שמות המתחם תחת סיומת זו מוקצים לרשויות מוניציפאליות בתחומי מדינת ישראל. הקצאת שמות תחת הסיומת תעשה בהתאמה לרשימת היישובים הרשמית המפורסמת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 2. כאשר קיימת יותר מישות אחת המייצגת יישוב, שם המתחם תחת סיומת זו יוקצה לרשות המוניציפאלית בלבד.
 3. בקשות לאיות שונה (בלבד) מהאיות שברשימה הרשמית תוגש לאיגוד בהתקיים התנאים הבאים:
  א. היא נתמכת במכתב מאת ראש הרשות המוניציפאלית המפרט את האיות המבוקש.
  ב. לא קיימת הקצאה (או בקשה להקצאה) של שם המתחם המבוקש על פי האיות שברשימת הישובים הרשמית.
  ג. השינוי היחיד המבוקש הוא איות שונה מזה המופיע ברשימה הרשמית.
3.4. המרשם רשאי לשנות את רשימת שמות המתחם ברמה השניה ללא הודעה מוקדמת.
3.5. המרשם רשאי לדרוש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וכתנאי לרישום, ראיות להוכחת התאמתו של המבקש לדרישות רישום שם מתחם תחת רמת מתחם מסוימת מבין המפורטות בסעיף ‏3.3 לעיל.
4) שמות מתחם– כללי כתיב
4.1. הגדרות
א. IDN [1] – סדרת תקנים העוסקים בשמות מתחם המכילים תווים המשמשים בשפות לאומיות שונות. IDN מגדיר תרגום של שם מתחם המורכב מתווים בשפה לאומית ("צורת U-Label") לשם מתחם המורכב אך ורק מתווי הא"ב הלטיני, ספרות ומקפים ("צורת A-Label")
ב. Unicode [2] – תקן בינלאומי לייצוג טקסט במערכות מחשב. התקן מגדיר מערכת תווים הכוללת, בין היתר, את כל מערכות הכתב הנמצאות כיום בשימוש פעיל בשפות העולם – וממפה כל תו לקוד מספרי.
ההתייחסות לקוד המספרי מאופיינת בתחילית U+"" שלאחריה מספר הקסאדצימלי בן 4 תווים. לדוגמא, הקוד של האות העברית "א" הוא U+05D0.
4.2. שם מתחם בתווים לטיניים
"שם מתחם בתווים לטיניים" הוא שם מתחם נרשם המקיים את כל התנאים הבאים במצטבר:
א. תווים מותרים
שם מתחם בתווים לטיניים יכול להיות מורכב מהתווים הבאים בלבד:
 1. אותיות הא"ב הלטיני –האות הלטינית הקטנה "a" עד האות הלטינית הקטנה "z" (מקבילים בתקן Unicode לתווים U+0061 עד U+007A).
 2. ספרות - הספרה "0" עד הספרה "9" (מקבילים בתקן Unicode לתווים U+0030 עד U+0039).
 3. מקף אמצעי - התו מקף-מינוס, "-" (מקביל בתקן Unicode לתו U+002D).
ב. אורך
אורכו של שם מתחם בתווים לטיניים לא יעלה על 63 תווים ולא יפחת מ- 3 תווים.
ג. מגבלות נוספות

שם מתחם בתווים לטיניים:

 1. אינו יכול להתחיל או להסתיים במקף אמצעי.
 2. אינו יכול להכיל שני מקפים רצופים ("--") – למעט שמות מתחם שהם צורת A-Label תקנית של שמות מתחם בעברית.
 3. אינו יכול להיות זהה לרמת מתחם עליונה הקיימת ברשת האינטרנט בעת הגשת הבקשה, ואינו יכול להיות המחרוזת "www".
 4. חייב להתאים לדרישות הטכניות של DNS התקפות במועד הגשת הבקשה.
4.3.שם מתחם בעברית
"שם מתחם בעברית" הוא שם מתחם נרשם, שלגביו מתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר:
א. תווים מותרים

שם מתחם בעברית יכול להיות מורכב מהתווים הבאים בלבד:

 1. אותיות הא"ב העברי - האות "א" עד האות "ת", לרבות אותיות סופיות (מקבילים בתקן Unicode לתווים U+05D0 עד U+05EA)
 2. ספרות - הספרה "0" עד הספרה "9" (מקבילים בתקן Unicode לתווים U+0030 עד U+0039).
 3. מקף אמצעי - התו "-" (מקביל בתקן Unicode לתו U+002D).
ב. אורך
 1. אורכו של שם מתחם בעברית לא יעלה על 63 תווים, כאשר הוא נכתב בצורת A-Label תקנית ולא יפחת מ- 2 תווים בצורת U-Label.
 2. אורכו המזערי של שם מתחם בתווים עבריים הוא 2 תווים.
ג. מגבלות נוספות
 1. המגבלות המפורטות בסעיף ‏4.2.ג לעיל חלות גם על שם מתחם בעברית.
 2. בנוסף, שם מתחם בעברית אינו יכול להתחיל בספרה.
4.4. מובהר בזה כי צורת A-Label התקנית של שם מתחם בעברית המופיעה, בין היתר, ב-DNS, היא תופעה טכנית בלבד, ולא תהיה לה כל משמעות משפטית או אחרת מעבר לכך. לכל דבר ועניין, שם המתחם הנרשם בעברית לפי כללים אלה הוא שם המתחם בצורת U-Label בלבד, כלומר בצורתו בעברית.

ג. בקשה והליך ההקצאה

5) הבקשה
5.1. המבקש
בקשה להקצאת שם מתחם תוגש ע"י מי שמיועד להחזיק בשם המתחם ("המחזיק המיועד" ולאחר שנרשם שם המתחם ייקרא "המחזיק") באמצעות רשם מוסמך של ("רשם מוסמך") בשמו של המחזיק, או ישירות (יחדיו: "המבקש").
5.2. מצגי המחזיק והצהרותיו
הגשת בקשה להקצאת שם מתחם בידי המבקש מהווה הצהרה של המבקש כי המחזיק המיועד הינו אישיות משפטית וכי הקצאת שם המתחם והשימוש בו ע"י המחזיק המיועד לא יפרו זכויות של צד שלישי. בנוסף, הגשת הבקשה מהווה הסכמת המבקש לכך שהאיגוד לא ישא בכל אחריות בשל הקצאת שם המתחם או השימוש בו.
5.3. טופס בקשה ותשלום דמי הקצאה
הליך ההקצאה יחל בהגשת טופס בקשה מלא למרשם, בהתאם לנהלים שנקבעו לכך ע"י המרשם ("הבקשה"). יחד עם הגשת הבקשה, ישלם המבקש את דמי ההקצאה, כפי שיהיו מעת לעת. על כל הפרטים הכלולים בבקשה להיות מלאים ונכונים.
5.4. הסכמה לכללי הרישום
כללים אלה והנהלים על פיהם ("כללי הרישום") מחייבים את המבקש עם הגשת הבקשה ובמהלך כל התקופה ששם המתחם רשום לאחזקתו של המחזיק והם גוברים על כל מצג אחר של האיגוד בין אם נעשה לפני הקצאת שם המתחם או לאחריה.
6) בחינה
6.1. המרשם יעבד את הבקשה, יבחן אם שם המתחם המבוקש עומד בקריטריונים הקבועים בכללי הרישום התקפים בעת הגשת הבקשה ויקבע אם להקצות את שם המתחם.
6.2. המרשם רשאי לדחות כל בקשה שלא מולאה באופן מדויק ומלא, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
6.3. בחינת הבקשות תעשה על פי העיקרון של "כל הקודם זוכה", לפיו הבקשה התקינה המתועדת במרשם כמוקדמת בזמן, תבחן ראשונה.
6.4. המרשם מפעיל מערכת תזמון המתעדת את התאריך והשעה המדויקים בהם בקשה התקבלה במערכות המרשם, והיא היחידה הקובעת איזו היא הבקשה המוקדמת בזמן.
7) הגבלות על ההקצאה

בנוסף לכללי הכתיב דלעיל, לא יוקצו שמות המתחם שלהלן:

7.1. שמות מתחם שכבר מוקצים במרשם.
7.2. שמות שאינם עומדים בכללי הרישום שבתוקף בעת הבקשה למרשם, המפורסמים בכתובת: http://www.isoc.org.il/domains/il-domain-rules.html
7.3. שמות המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור או שמות שבכל דרך אחרת אינם תואמים את חוקי מדינת ישראל.
8) סיום בחינת הבקשה
8.1. גביית דמי ההקצאה תעשה ע"י המרשם רק במועד ההקצאה של שמות מתחם העומדים בתנאי כללי הרישום. כל עוד לא התקבלו במרשם דמי ההקצאה במלואם, הקצאת שם המתחם לא תחשב כמושלמת והינה הקצאה על-תנאי. רק עם קבלת מלוא דמי ההקצאה, יושלם תהליך הקצאת שם המתחם. המרשם רשאי לבטל, ללא הודעה מוקדמת, הקצאה על תנאי כאמור.
8.2. עם סיום בחינת הבקשה, ירשם שם המתחם למחזיק המיועד.
9) הקצאת שם מתחם אינה ערובה לחוקיות השימוש בו

בחינת הבקשה והקצאת שם המתחם אינם ערובה או אישור לכך שהשימוש שעושה המחזיק בשם הוא שימוש כדין. האיגוד, מנהליו, עובדיו ומי מטעמו לא ישאו בכל אחריות בשל העובדה ששם המתחם הוקצה למחזיק.

10) משך ההקצאה
10.1. כאשר הבקשה מוגשת באמצעות רשם מוסמך, המבקש רשאי לבקש הקצאה ראשונה של שם המתחם למשך שנה אחת (12 חודשים) או שנתיים (24 חודשים) על פי בחירתו. כאשר הבקשה מוגשת ישירות באמצעות אתר המרשם, ההקצאה היא לשנתיים (24 חודשים).
10.2. את הקצאת שם המתחם ניתן לחדש כמפורט בס' ‏16.
11) הגשת בקשה בשמו של המחזיק
11.1. שמות מתחם מוקצים למחזיקים. אם המבקש איננו המחזיק והוא מגיש בקשה כלשהי בשמו של המחזיק, באחריותו הבלעדית לוודא כי הוא בעל כל ההרשאות, יפויי הכח והסמכויות הדרושות מאת המחזיק לפי כל דין ו/או הסכם, לצורך הגשת הבקשה למרשם. בעצם הגשת הבקשה למרשם, מצהיר המבקש כאמור כי הוא בעל כל ההרשאות, יפויי הכח והסמכויות כאמור.
11.2. המבקש פוטר את האיגוד מכל אחריות היה ויתברר כי לא היו לו כל ההרשאות, יפויי הכח והסמכויות הדרושות להגשת בקשה למרשם. המבקש ישפה את האיגוד, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו על כל נזק, תשלום, הפסד או הוצאה שייגרמו למי מהם, אם יתברר כאמור לעיל. המבקש אינו זכאי מן האיגוד לכל החזר בגין בקשה שהוגשה בלא כל ההרשאות, יפויי הכח והסמכויות הדרושות לכך.
12) הפניה פעילה לשרתי שמות מתחם (DNS Name Servers)
12.1. שמות מתחם מוקצים מתוך מטרה שייעשה בהם שימוש. לשם מתחם מוקצה צריכה להיות הפניה פעילה לשרת Primary DNS Name Server ו- Secondary DNS Name Server. לשני השרתים צריכה להיות קישוריות IP קבועה לרשת האינטרנט (לשם ביצוע queries ו- zone transfer).
12.2. אם שם מתחם איננו מופנה (delegated) לשרתי שמות פעילים במשך תקופה של שנה או יותר, רשאי האיגוד לבטל את ההקצאה של שם המתחם.

ד. רשומות ושינויים

13) הגשת בקשות
13.1. כאשר בקשה להקצאת שם מתחם מוגשת באמצעות רשם מוסמך, כל הבקשות שלאחריה, ביחס לאותו שם מתחם, יכולות להיות מוגשות אך ורק באמצעות רשם מוסמך.
13.2. עד להשלמת הליך העברת רשם (Transfer) כמפורט בסעיף ‏14 להלן, כל בקשה ביחס לשם מתחם המנוהל ע"י רשם מוסמך ("הרשם המנהל") יכולה להיעשות אך ורק ע"י הרשם המנהל.
14) העברת ניהול בין רשמים מוסמכים (Transfer)

המחזיק רשאי להעביר בכל עת ניהול שם מתחם שהוקצה לו מרשם מוסמך אחד לרשם מוסמך אחר. לצורך זה על המרשם לקבל בקשת העברה (Transfer) מהרשם המוסמך שאליו יועבר הניהול.

15) מעבר חופשי בין ספקי שירות

שמות המתחם יכולים להיות מופנים (delegated) לשרתי כל ספק שירות אירוח (hosting) או ספק שירותי שמות מתחם (DNS), על פי בחירת המחזיק. העברת הפניה בין ספקים כאמור תעשה על פי הוראת המחזיק, בהגשת בקשת עדכון פרטים (Modify) בהתאם לאמור בסעיף ‏17. ספקי שירותי אירוח ושרתי שמות אינם רשאים לעכב, במעשה או במחדל, את מימוש זכותו זו של המחזיק.

16) חידוש (Renew)
16.1. מועד החידוש, תקופת החידוש, דמי חידוש והודעה על חידוש
א. כאשר שם המתחם מנוהל באמצעות רשם מוסמך, ניתן לחדש את הקצאת שם המתחם לתקופות הקצאה נוספות של שנה אחת (12 חודשים) או שנתיים (24 חודשים), מתום תקופת ההקצאה הקיימת, על פי בחירת המחזיק. כאשר שם המתחם מנוהל באמצעות המרשם, ניתן לחדש את הקצאת שם המתחם לתקופות הקצאה נוספות של שנתיים (24 חודשים).
ב. ניתן להגיש בקשה לחידוש הקצאה כאמור, רק במהלך 3 החודשים האחרונים של תקופת ההקצאה הקיימת.
ג. חידוש הקצאת שם המתחם הוא למחזיק הקיים.
ד. חידוש הקצאת שם המתחם כפוף לתשלום דמי חידוש, כפי שיהיו מעת לעת.
ה. הגשת הבקשה תעשה באמצעות הרשם המנהל, או כאשר שם המתחם לא מנוהל ע"י רשם מוסמך, ע"י הגשת בקשת חידוש (Renew) בכתובת: www.isoc.org.il/domains. מגיש בקשת החידוש ימלא את בקשת החידוש בצורה תקינה ומלאה.
16.2. בחינת בקשת חידוש
א. בעת בחינת בקשת חידוש, לא תעשה בחינה של שם המתחם.
ב. המרשם רשאי לדחות בקשת חידוש שלא מולאה כנדרש. כל עוד לא התקבלו במרשם דמי החידוש במלואם, חידוש שם המתחם לא יחשב כמושלם והינו חידוש על-תנאי, שעליו יחולו הוראות סעיף ‏16.3.
16.3. אי חידוש
א. האחריות על חידוש שם המתחם היא על המחזיק בלבד. המרשם איננו אחראי להודיע למחזיק או לרשם המוסמך על הצורך בחידוש שם המתחם במועד כזה או אחר.
ב. המרשם רשאי לבטל, ללא הודעה מוקדמת, הקצאת שם מתחם שלא חודשה במועד (לרבות חידוש על תנאי) ו/או לנתק את הפנייתו. עד למחיקתו הסופית של שם המתחם מן המרשם ע"י האיגוד, שם המתחם ימשיך להיות מוקצה.
ג. המרשם לא יפעיל את שיקול דעתו לביטול הקצאה בטרם חלוף 30 יום מתאריך תום ההקצאה הקיימת ("תקופת חסד" או Grace Period). לאיגוד הסמכות הבלעדית להאריך את תקופת החסד, בהתחשב בנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה, אולם הארכה כאמור לא תעלה על 90 יום נוספים.
ד. במהלך תקופת החסד לא ניתן לבצע כל פעולה בשם המתחם, למעט העברת ניהול (Transfer) בודדת ו/או חידוש (Renew).
17) עדכון פרטים (Modify)
17.1. כל בקשה לעדכון פרטים בהקצאה של שם מתחם, למעט בקשת העברת זכויות למחזיק אחר (Reassign) או בקשת העברת ניהול בין רשמים (Transfer), תעשה באמצעות הגשת בקשת עדכון פרטים (Modify) לאיגוד.
17.2. העדכון יתבצע באמצעות רשם מוסמך, או, כאשר שם המתחם לא מנוהל ע"י רשם מוסמך, באמצעות הגשת בקשת עדכון פרטים (Modify) בכתובת: www.isoc.org.il/domains.
18) העברת זכויות אחזקה (Re-Assign)
18.1. העברת זכויות אחזקה היא העברת הקצאת שם המתחם מאחזקתו של המחזיק הקיים, לאחזקתו של אחר. העברת זכויות אחזקה היא פעולה יחידה, המורכבת ממחיקת רשומת שם המתחם הקיימת ויצירת רשומה חדשה בהתאם לפרטי האחזקה החדשים.
18.2. לא ניתן להעביר זכויות אחזקה בשם מתחם, גם אם הוקצה לפי נוסח כללים קודם, אם הקצאתו אסורה ע"פ סעיף (‏7) לעיל.
18.3. הליך
א. העברת זכויות אחזקה למחזיק אחר תעשה באמצעות הגשת בקשת העברת זכויות (Re-Assign). הגשת הבקשה תעשה באמצעות הרשם המנהל, או כאשר שם המתחם לא מנוהל ע"י רשם מוסמך, ע"י הגשת בקשת העברת זכויות (Re-Assign) בכתובת: www.isoc.org.il/domains .
ב. המחזיק נדרש לאשר בקשת העברת זכויות אחזקה, בהתאם לנהלים שנקבעו ע"י המרשם, כפי שיהיו מעת לעת.
ג. המרשם רשאי לדרוש ראיות להוכחת זכאותו של המחזיק החדש להקצאת שם מתחם המועבר לאחזקתו, כתנאי להעברת הזכויות.
ד. גביית תשלום דמי העברת זכויות אחזקה תעשה ע"י המרשם רק לאחר אישור בקשת ההעברה ועמידה בדרישות כללי הרישום. עד לקבלת מלוא דמי העברת הזכויות ע"י המרשם, העברת הזכויות לא תחשב כמושלמת והינה העברה על תנאי. המרשם רשאי לבטל את העברת הזכויות בכל עת בשל אי תשלום דמי ההעברה.
18.4. הקצאה לאחר העברת זכויות
א. עם השלמת הליך העברת הזכויות, המרשם יקצה וירשום את פרטיו של המחזיק החדש של שם המתחם (מקבל זכויות האחזקה בשם המתחם).
ב. כאשר העברת הזכויות נעשית באמצעות רשם מוסמך, הקצאת שם המתחם היא לשנה אחת (12 חודשים) או לשנתיים (24 חודשים) מיום ביצוע ההעברה, על פי בחירת המחזיק החדש. כאשר העברת הזכויות נעשית ישירות באתר המרשם, ההקצאה היא לשנתיים (24 חודשים) מיום ביצוע ההקצאה.
18.5. כללי הרישום מחייבים את המחזיק החדש
מחזיקו החדש של שם המתחם (מקבל העברת הזכויות) יהיה כפוף לכללי הרישום התקפים, החל ממועד הגשת הבקשה להעברת הזכויות ובמהלך התקופה שבה שם המתחם מוקצה לאחזקתו.
19) מחיקה (Delete)
19.1. המחזיק רשאי לבטל הקצאת שם מתחם הרשום לאחזקתו ע"י הגשת בקשת מחיקה (Delete). בקשת מחיקה תוגש באמצעות הרשם המנהל, או, כאשר שם המתחם אינו מנוהל ע"י רשם מוסמך, ע"י הגשת בקשת מחיקה (Delete) בכתובת: www.isoc.org.il/domains.
19.2. המחזיק נדרש לאשר את מחיקת שם המתחם, בהתאם לנוהלי המרשם, כפי שיהיו מעת לעת.
19.3. לא יהיה כל החזר של דמי הרישום, דמי העברה או דמי חידוש, לפי המקרה, במלואם או בחלקם, עבור התקופה שנותרה ממועד המחיקה ועד לתום תקופת ההקצאה של שם המתחם.
20) סמכות לביטול הקצאה
20.1. אי תשלום
אי תשלום אילו מהתשלומים המפורטים בכללי רישום אלו, לרבות דמי הקצאה, דמי חידוש או דמי העברת זכויות, עלולים להביא למחיקת שם המתחם מהמרשם. לאחר מחיקה כאמור, תתאפשר הקצאת שם המתחם לכל המעוניין בכך, בהתאם לכללים אלו.
20.2. נסיבות מיוחדות
בהתקיים אחת מן הנסיבות המפורטות להלן, יהיה האיגוד רשאי לבטל הקצאה של שם מתחם:
א. כאשר השארת ההקצאה בתוקף תגרום לאיגוד להפר התחייבות חוקית, הוראות צו בית משפט ישראלי, או ערכאה שיפוטית מוסמכת אחרת, לרבות החלטת בורר.
ב. בעקבות החלטה של דיין או הרכב IL-DRP (כהגדרתו בסעיף ‏25.3 להלן).
האיגוד לא יקצה מחדש שם מתחם שהקצאתו בוטלה באופן חד צדדי על פי הוראות ס' ‏20, למחזיק חדש, במשך תקופה של 30 יום ממועד ביטול ההקצאה.

ה. מידע מהמרשם ועדכונו

21) הצגת מידע מהמרשם אודות שמות מתחם ("WHOIS")
21.1. מידע ביחס לשם מתחם, המחזיק בו ואנשי הקשר הרשומים שלו (איש קשר אדמיניסטרטיבי, איש קשר טכני ו- Zone Contact) וכן מידע אודות שרתי שמות המתחם והרשם המנהל ("המידע"), יעמוד לאחזור במסגרת שירות ה- WHOIS שמפעיל המרשם (ושירותים הנגזרים ממנו), בכתובת: www.isoc.org.il/whois. המידע שיציג המרשם בשירות זה יהיה כפי שנמסר לו על-ידי המבקש.
21.2. המבקש מאשר לאיגוד להעמיד לעיון הציבור מידע כנ"ל שמסר לאיגוד.
22) עדכניות המידע
22.1. המחזיק והרשם המנהל מחויבים להודיע למרשם, באמצעות הגשת בקשה מתאימה, על כל שינוי או עדכון למידע הקיים בידי המרשם.
22.2. בהגשת בקשה כלשהי למרשם מצהיר המבקש כי המחזיק הוא אישיות משפטית וכי כל המידע שנמסר לאיגוד הוא מלא, נכון ומדויק. מידע לא מדויק או מצג שווא יכולים לשמש בסיס לדחיית הבקשה או לביטול הקצאת שם המתחם, כמפורט בכללים אלו.

ו. יישוב מחלוקות וה-IL-DRP

23) האיגוד אינו צד במחלוקות הנוגעות לזכויות האחזקה בשם מתחם שהוקצה למחזיק או הועבר אליו.
24) האיגוד איננו מכריע במחלוקות
24.1. האיגוד איננו יכול להכריע במחלוקות הנוגעות להקצאת שמות מתחם והשימוש בהם. כל מחלוקת בין צדדים הנוגעת להקצאת שמות מתחם תתברר בין הצדדים לבין עצמם.
24.2. האיגוד לא יתערב במחלוקות הנוגעות להקצאה שמות מתחם והשימוש בהם, ולא ינקוט עמדה באשר לזכויות המחזיק או צד שלישי הטוען לזכויות כלשהן.
24.3. כשירות לציבור וקהילת האינטרנט, יצר האיגוד את ה- IL-DRP, המהווה מנגנון חלופי ומהיר להכרעה בסכסוכים הנוגעים להקצאת שמות מתחם. הכללים והנהלים הנוגעים להכרעת סכסוכים במסגרת ה- IL-DRP, מהווים חלק בלתי נפרד מכללי רישום אלה והם זמינים לעיון בכתובת:
http://www.isoc.org.il/domain_heb/ildrp_rules.html.
24.4. המחזיק מקבל על עצמו באופן בלתי-חוזר את סמכות ה- IL-DRP. סעיף זה אינו גורע מזכותו של כל אדם לפנות לכל ערכאה שיפוטית מוסמכת לשם פתרון מחלוקת הנוגעת להקצאת שמות מתחם.
24.5. פרק זה אינו חל על שמות מתחם שהוקצו תחת כללי הרישום שהיו בתוקף לפני 1.1.1999, זולת אם הסכים לכך מחזיקו של שם מתחם כאמור.

ז. הגבלת אחריות ושיפוי

25) הגבלת אחריות
25.1. שירותי רישום שמות המתחם שמספק האיגוד, כמפורט בכללים אלה ("השירותים"), ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא תהיה למבקש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האיגוד האינטרנט בגין תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו.
25.2. האיגוד אינו מתחייב שהשירותים יהיו ללא טעויות, או חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת - אצל האיגוד ו/או מי מספקיו ו/או מי מהרשמים המוסמכים שבאמצעותו ניתנו השירותים ו/או כל חלק מהם.
25.3. האיגוד לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל בחינת הבקשות המפורטות בכללים אלו ו/או כל מעשה או מחדל אחר שעשה בהתאם לכללי הרישום ונהליו – למעט אם נגרם הנזק מחמת רשלנות רבתי או זדון מצד האיגוד ו/או מי מטעמו. במקרה זה, תוגבל אחריות האיגוד לסכום שנפרע לידי האיגוד בפועל על-ידי המבקש.
25.4. איגוד האינטרנט אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האיגוד לאספקת השירותים. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט האיגוד יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר - לרבות מידע שנאגר אודות המבקש - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למבקש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האיגוד בגין כך.
25.5. האיגוד אינו נושא באחריות לשימוש שיעשו צדדים שלישיים כלשהם במידע שנמסר לצורך מתן השירותים ואשר הועמד לרשות הציבור במסגרת שירות ה- WHOIS שמפעיל האיגוד.
25.6. האיגוד אינו נושא באחריות לכל מעשה או מחדל שיבצע רשם מוסמך בקשר עם רישום שמות מתחם או ניהול רישומם.
25.7. האיגוד אינו נושא באחריות לכל טענה, תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המבקש על-ידי צד שלישי כלשהו, בטענה שזה הפר את זכויותיו עם רישומו של שם מתחם כלשהו ו/או ביצוע כל פעולה אחרת ביחס לשם מתחם כזה או אחר - לרבות לתוצאותיו של כל הליך משפטי שיתקיים בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כאמור, בין אם בערכאות בישראל או בחו"ל ובין אם במסגרת הליכי בוררות או יישוב מחלוקות כאמור בכללים אלו.
25.8. האיגוד אינו נושא באחריות לכל נזק, אבדן, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו למבקש בגין השירותים - ובכלל זה כל נזק עקיף או תוצאתי.
25.9. חסינות, פטור והגבלת אחריות על פי סעיף זה חלים גם על עובדי האיגוד, מנהליו, יועציו וכל מי מטעמו.
25.10. תפקיד האיגוד בהליכי ה- IL-DRP יתמצה באספקת השירותים הטכניים והמינהלים לקיום הליכים אלה והאכסניה לקיומם בלבד. למעט במקרים של פעולה בזדון, האיגוד לא יהיה אחראי כלפי צד למחלוקת לכל מעשה או מחדל שאירעו במסגרת הליכי ה- IL-DRP.
25.11. למעט במקרים של פעולה בזדון של דיין או הרכב, הדיינים או חברי ההרכבים לא יהיו אחראים כלפי צד למחלוקת לכל מעשה או מחדל שאירעו במסגרת הליכי ה- IL-DRP.
26) שיפוי

המבקש, או כל צד שלישי, החולקים על הקצאת שם מתחם, או כל פעולה אחרת ביחס לשם מתחם כזה או אחר, מתחייבים לשפות את האיגוד, עובדיו, נושאי משרה בו, קבלניו, חברי הנהלתו וחבריו וכן את דייני ה- IL-DRP כנגד כל הפסד, נזק, אחריות או הוצאה הנובעים מ:

26.1. כל טענה כנגד הקצאה, או זכות השימוש בשם המתחם שבמחלוקת.
26.2. כל הפסד, טענה, תביעה או נזק אחר שנגרם מהקצאת שם מתחם, ביטולו, מחיקתו, פרסומו או מניעת השימוש בו.
26.3. כל טענה הוא הוצאה שנגרמו לאיגוד בשל טענות צד שלישי כנגד הקצאת שם מתחם או זכות השימוש בו.
26.4. כל הפרה של כללי רישום אלה.

ח. כללי

27) שינויים לכללי הרישום

האיגוד רשאי לשנות מעת לעת כללי רישום אלה לרבות הנהלים והתעריפים בגין השירותים השונים. כל השינויים והתיקונים יהיו זמינים לעיון באתר האיגוד. האיגוד לא יהיה מחויב לבחון מחדש הקצאות שנעשו קודם לביצוע שינויים או תיקונים כאמור.

28) הודעות

הודעות שישלח המרשם למבקש ו/או לכל איש קשר מטעמו יכול שתישלחנה בדואר רשום, בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, לפי שיקול דעתו של המרשם ובהתאם למידע שמסר המבקש למרשם. הודעה ששלח המרשם בדואר רשום תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום שלושה ימים ממועד מסירתה למשלוח. כל הודעה שתימסר באמצעות הפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר משלוחה בפועל.

29) דין כללי הרישום וסמכות שיפוט

הדין החל על כללי רישום אלה, לרבות הנהלים מכוחם וכן השירותים שמספק האיגוד הוא הדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב-יפו והמרכז, ישראל, תהיה סמכות שיפוט בלעדית על כל דבר ועניין הנובע מכללים אלו.

30) נוסח רשמי

הנוסח הרשמי של כללי הרישום הוא הנוסח האנגלי. כאשר כללי הרישום מפורסמים בתרגום לשפות אחרות, לרבות עברית, וכאשר ישנה אי התאמה בין הנוסח המתורגם והנוסח האנגלי, הנוסח האנגלי הוא הנוסח שיקבע.


בחזרה למעלה